سودابه

نوشتن را دوست دارم نوشتن مرهم تنهایی منه وقتی تنهایم می نوسم .تا دردها وغم هاو.....روی قلبم حک کنم

اسفند 96
31 پست
بهمن 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
5 پست
مرداد 96
95 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
46 پست
مرداد 94
63 پست
تیر 94
76 پست
خرداد 94
78 پست
اسفند 93
18 پست
بهمن 93
58 پست
دی 93
24 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
21 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
24 پست
تیر 93
41 پست
خرداد 93
124 پست
بهمن 92
37 پست
دی 92
139 پست
آذر 92
36 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
60 پست
مرداد 92
14 پست
درستی
1 پست
کسانی_که
1 پست
لازم_است
1 پست
زندگی
2 پست
ذهن_ما
1 پست
دو_دوست
1 پست
انسانیت
1 پست
آرامش
1 پست
ازدواج
1 پست
دنیا
1 پست
پاییز
1 پست
خدا
1 پست
تسلیت
1 پست
مهربانی
1 پست
دعا
1 پست
بهونه
در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست.خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست
Large
Tabriz,Iran . telegram:@Mahmoudi01