ذهن ما

ذهن ما مانند یک تلویزیون با صدها شبکه است و این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم روی کدام شبکه باشیم!

شبکه رنجش، شبکه بخشش، شبکه نفرت، شبکه مهربانی، شبکه شادمانی، شبکه برنامه تکراری دیروز!

تصمیم ما همان کنترل یا ریموت ماست.
پس لحظاتت را با انتخاب بهترین شبکه ها زیبا کن.


 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 80 بازدید