کلام قلمی است

کلام قلمی است که به آن می توان سرنوشت را رقم زد پس بدان چه می گویی و خوبترین را بگو تا خوبرترین ها بر تو واقع شود ورابطه ها در دو حالت زیبا میشوند :پیدا کردن شباهت ها و سپس احترام گذاشتن به تفاوت ها

/ 0 نظر / 42 بازدید