خدا با ماست

خدا در دستی است که به یاری می گیریم؛
در قلبی که شاد می کنیم؛
در لبخندی که به لب می نشانیم؛
خدا با ماست، خدایمان را آشکار کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید