غرور و منيت


غرور و منيت وخودبرتربيتن ناشي ازعقدههاى مراحل مختلف زندگي بويژه دردوره رشد جسمي وعقلي ميباشد خيلي ازافراد كمبودهاى مراحل مختلف زندگي موفق ميشوند به گونه ايي اين مراحل راپشت سر نهاده وبراساس شرايط خاص اقتصادى اموزشي ورواني ازدام عقدههاى دردسر ساز رهايي يابندوگروهي متاسفانه مشكلاتشان حل نميشود وتاپايان زندگي گرفتار انواع عقده ميشوند ودرتهايت داراى رفتار غيرمتعارف هيستند كه هم براى خود وهم براى سائرين مشكل افرين ميشوند

وأما خود باورى واعتماد به نفس وعزت نفس هم تحت تاثير تعليم وتربيت وهم تحت تاثير فرهنگ حاكم بر محيط اجتماعي وخانوادگي قرار دارد واين گروه ازمردم رفتارشان ارادى واگاهانه ميباشدواغلب ازتعادل رواني خاصي برخوردارند درحاليكه رفتار گروه نخست تحت تاثير ناخوداگاه انها قراردارد

/ 0 نظر / 44 بازدید