انتخاب ماست

ما میتوانیم پنجره را ببنیدیم واتاقمان را تاریک کنیم یا میتوانیم پنجره را باز کرده و اتاق را روشن کنیم این موضوع انتخاب ماست.ذهن ما اتاق ماست.تاریک نگهش میداریم یا آن را پر از نور میکنیم؟؟.. 

6596241_1bc71.gif


 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید