گذشت

تنها کسانی طعم عمیق ترین لذت های زندگی را در عشق میچشند.
که صادقانه و صمیمانه گذشت را آموخته باشند.

/ 0 نظر / 6 بازدید