هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست


هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود و شما

را از یاد ببرد؛

همه چیز برمی گردد به اولویت های آن آدم.

اگرکسی به هردلیلی تو را یادش رفت فقط یک دلیل دارد،

تو جزو اولویت هایش نیستی .../ 0 نظر / 48 بازدید