برای یافتن آرامش


برای یافتن آرامش چیزیی را سرکوب نکن...بلکه سعی کن آن را درک کنی

زیرا تسلط تنها از راه فهمیدن بدست می آید... هرآنچه را که بفهمی دیگر 

توانی برای آشفته کردنت نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 47 بازدید