تفاوت های کلامی زن و مرد

 
 درک تفاوت های کلامی زن و مرد:وقتی زن از ناراحتی های خود می گوید درمقابل جمع از او جانبداری کنید!

وقتی مرد از برخورد هایش با دیگران گله می کند به او بگویید تقصیر تو نیست!

مرد وقتی آزرده و عصبانی می شود به درون غار (تنهایی )می رود می رود تا به آرامش برسد!

زن وقتی آزرده و عصبانی می شود ، شروع به صحبت کردن می کند تا به آرامش برسد!

مرد برای اینکه احساس کند همسرش او را دوست دارد به "قدر شناسی" احتیاج دارد!

زن برای اینکه احساس کند همسرش او را دوست دارد به "احترام" احتیاج دارد!

نشانه های فشار روحی مرد، گوشه گیری ، غرولند کردن و حرف نزدن است!

نشانه های فشار روحی زن، واکنش بیش از اندازه ، خستگی ، کلافگی و بی حالی است!

 مرد زمانی از زن امتیاز می گیرد که به او کمک کند!

 زن زمانی از مرد امتیاز می گیرد که اشتباه او را فراموش کند!

 وقتی به مرد دستور ندهید که به شما خدمت کند ، خود به خود به ارایه ی خدمت به شما علاقه مند می شود!

وقتی از زحمات و خدمات زن تعریف و تمجید کنید خود به خود ارایه ی خدمات به شما چندین برابر می شود!

 مرد زمانی در زندگی زناشویی احساس خوش بختی می کند که زنش در منزل شاد و خوش باشد!

 زن زمانی در زندگی زناشویی احساس موفقیت می کند که همسرش در همه ی امور با او مشورت کرده و نظر او را مقدم دارد!

 وضعیت روحی مرد بستگی به موفقیت هایش دارد!
 وضعیت روحی زن بستگی به احساس و کیفیت روابطش دارد!

 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 8 بازدید
رهگذر

هرچند به نظر می رسد سن وسالی دارید،اما هنوز چشم های درشت و جذاب،گونه های برجسته ولبانی ملیح دارید...