مهم ترین چیزها در زندگی

آنچه را می توانید انجام دهید و آنچه را نمی توانید بپذیرید. بپذیرید که گذشته هر چه بوده گذشته ، گذشته را انکار نکنید. بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید. هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است...مهم ترین چیزها در زندگی این است که بدانی چگونه به دیگران عشق بورزی و چگونه مورد مهر و عشق آنها واقع شوی.

/ 0 نظر / 36 بازدید