آرامش یعنی....

آرامش یعنی.........پیدا کردن خودت....وقتی انسان آرامش را در خود نیابد جست و جوی ان در جای دیگر کار بیهوده ای است.اگر سفری به درون خودمان بکنیم متوجه می شویم هر آنچه را که مشتاقش هستیم در اختیار داری 

ویه قلب آرام یعنی همه چیز...


/ 1 نظر / 48 بازدید