پست های ارسال شده در تیر سال 1393

ﺍﮔر ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ .

ﺍﮔر ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ .ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید