برترین "معماری"

 برترین "معماری" من ،ساختن "ذهن و دل" خویشتن است .در گستره ی وسیع اندیشه ی خود ،سازه ای باید ساخت ،باستونهاییبرافراشته از افکارم ...و مصالح ، همه از جنس امید ،و مراقب باشم ،نقش "افکار غلط" در ذهنم ،نقشه ی "تخریب بنیاد" من است .


/ 0 نظر / 35 بازدید