دوازده نشانه بیداری روح


۱. لذت بردن از هر لحظه زندگی.

۲. شکرگزاری و قدردانی از آفریدگار در هر فرصتی.

۳. داشتن لبخندهای غیر ارادی.

۴. احساس پیوستگی با دیگر موجودات و طبیعت.

۵. عدم علاقه به هرگونه قضاوت در مورد دیگران.

۶. عدم علاقه به هرگونه قضاوت در مورد خودتان.

۷. عدم توانایی برای هرگونه نگرانی و دلواپسی.

۸. عدم علاقه به هرگونه درگیری.

۹. عدم علاقه به اینکه به کارهای دیگران فکر کنید و یا دلایل آن را بررسی کنید.

۱۰. تمایل زیاد به اینکه اجازه دهید زندگی خودش مسیرش را طی کند به جای اینکه مسیر آن را مشخص و تعیین کنید.

١١. تمایل به اینکه به طور همزمان تصمیم بگیرید و عمل کنید، به جای اینکه به تجربیات و ترس های گذشته خود رجوع کنید.

١٢. دستیابی به نیروی عشق ورزیدن به دیگران، بدون انتظار برای بازگشت

/ 2 نظر / 43 بازدید