از هر دری می خواهی وارد شو..

از هر دری می خواهی وارد شو... می توانی از در آرامش وارد شوی تا به شادمانی برسی، به عشق برسی، به همدردی برسی، ‌به درک و فهم بالای انسانها برسی، ‌به بخشش برسی. فروتنی، تواضع، شکسته نفسی، ‌صداقت، صمیمیت،‌ اعتماد، همه آنها شکوفا خواهند شد. تو فقط از هر دری می خواهی وارد شو.بکوش از در عشق وارد شوی یا بکوش از در همدردی وارد شوی. هیچ فرقی ندارد. معبد خدا درهای بسیار دارد. اما تمام این درها با یک کلید گشوده می شود و آن کلید، ‌آگاهی است.

/ 0 نظر / 61 بازدید