روزگارتان بی غم


ازصدای گذرِ آب چنان فهمیدم

تندتر از آبِ روان، عمرِگران می گذرد!

زندگی را نفسی، ارزشِ غم خوردن نیست!

آنقدر سیر بخند، که ندانی غم چیست.

روزگارتان بی غم

/ 0 نظر / 8 بازدید