اشتباه ويران كننده!

لجبازي يك كلمه نيست!يه اشتباه است! اشتباه ويران كننده!كه ميتواند هر دو نفر را در رابطه به زمين بزند و جايي براي بلند شدن نماند! لجبازي ميتواند انقدر قوي باشد كه يادت برود روزي عاشق كسي بودي كه به او ميگفتي نميخواهي ناراحتي اش را ببيني!اما حالا خودت عامل اصلي اش شده اي! باعاشقانه هاي خود لجبازي نكنيد گاهي جايي براي جبران نمی ماند.


/ 0 نظر / 71 بازدید