‍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ


‍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ

استڪاﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍﺑﻪشڪرانه ی

ﻧﻔﺲ ڪشیدﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ

ﻣﺒﺎﺩﺍﺯﻧﺪگی ﺭﺍﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ

پایان آدمیزاد

نه رفتن یاراست نه تنهایی 

آدمی آن هنگام

تمام میشود،ڪه دلش پیرشود


/ 0 نظر / 70 بازدید