بیایم تا دیر نشده

 به این توجه وفکرکننم وبیایم تا دیر نشده قدر یکدیگر را بدانینم که زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند .و آنجه از دست برود با گریه وحسرت جبران نمیشود!! رفته که رفته ...وقتی آدم ها با هم دعوا میکنند قلب هایشان از هم دور میشودودیگر صدای هم دیگر را نمیشنوند. به همین خاطر بر سر هم داد می زنند در واقع جسم های آن ها به هم نزدیک است ولی قلب ها دورودور ترمی شود!.

6607038_edaea.gif

/ 0 نظر / 52 بازدید