همــه آدمــها

همــه آدمــها ظـــرفیت بــــزرگ شدن را ندارنداگــــر بــــزرگشان کنیم

دیــــگر نـــه شما را می بینند ونـــــه خودشان را

بـیــاییم بــــه انـــدازه آدم هادسـت نــــزنیم..


/ 0 نظر / 38 بازدید