مسافران درون

"همه ما مسافران درون خویشتن هستیم...هرچند عده زیادی از ما آگاه از این مسیر و حرکت نیستیم و در غفلت و خلسه ای بی پایان بسر می بریم.گاهی یک اتفاق ما را از این خواب سنگین بیدار می کند، یک بیماری... جدایی... عشق... بیکاری... یا افسردگی. همه شوکهایی که در زندگی به ما وارد میشوند در حقیقت دعوتنامه اند، بلیطی برای سفر کردن..."

/ 0 نظر / 53 بازدید