!به جز ،مهربـانے

همه چیز ..در زندگی تکراری می شود !به جز ،مهربـانے ... !نحوه تکلم انسانها بیانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم.
/ 0 نظر / 35 بازدید