تجربه زندگی

تجربه زندگی به  ما  می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگریست که اورا هرگز نمی شناسی گاه ممکن است سالها با کسی زندگی کنی اما تمام زوایای وجودش را نشناسی آدم‌ها مانند کتابی نخوانده هستند.بعضی از این آدم‌ها را حتی با چندین بار خواندن هم نمیفهمی و بعضی ها را تنها با خواندن اولین صفحه میشناسی بعضیها جلدهای زیبا دارند و محتوای نه چندان زیباو بعضی ها مانند کتابهای عتیقه ،نخوانده قیمت دارند


/ 1 نظر / 6 بازدید
رهگذر

شما خود،جزو کدام دسته هستید؟