راهی خواهم ساخت

اگر با شادمانی دیگران احساس کامیابی کنی بخشی از راه انسانیت را با موفقیت طی کرده ای !!در دنیا هیــــــچ بن بستی وجود ندارد...یا راهی خواهم یافت،یا راهی خواهم ساخت...

/ 0 نظر / 4 بازدید