بخند شاد باش

بخند شاد باش که شادی یعنی خود زندگی. شادی یعنی دل سپردن به حال و دل بریدن از فردا با امروز زندگی کن با امروز خوش باش و با امروز به فردا رهسپار شو اگر امروز را نداشته باشی به فردا نمی رسی اگر امروزها را درنیابی فرداها را به دست نمیآوری پس آنگونه زندگی کنیم که امروز آخرین فرصت برای زندگیست

 

/ 0 نظر / 13 بازدید