پس بنوش! چــــای نوش جـــانت باد!


می دانـــم گاهی تلاش هایـمــــان بی نتیجــه است

می دانـــم گاهی احساساتمان نادیده گــرفته میشود

مــی دانــم گاهــی دلمـــان شکســـته می شــود

امـــا در برابر آنچه آزارت میدهد تسلیـــم نشو!

گاهــی در زندگی یک وقفه کوتاه پیــش می آید

پس یک صندلی بردار و رویش بنشین و از پنجره بیــرون را تماشــا کن

زندگی باز هم لیوان سرنوشت تو را به دستت خواهد داد،ایمان داشته باش

پس بنوش! چــــای نوش جـــانت باد!

/ 0 نظر / 80 بازدید